ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Các nghị quyết của ĐCS được đưa ra sau sẽ làm mất hiệu lực các nghị quyết của ĐCS được đưa ra trước.
  • B. VBPL điều chỉnh cùng một lĩnh vực QHXH được ban hành sau sẽ tự động đình chỉ hiệu lực của VBPL ban hành trước đó. 
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Còn nghi quyết DCS thì không biết

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1