ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  UBND và chủ tịch UBND các cấp có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Nghị định, quyết định 
  • B. Quyết định, chỉ thị
  • C. Quyết định, chỉ thị, thông tư 
  • D. Nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. UBND & chủ tịch UBND các cấp ra các quyết định, chỉ thị để thực hiện những văn bản của cấp trên và HDND cùng cấp.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1