YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tuân thủ pháp luật là:

  • A. Thực hiện các QPPL cho phép. 
  • B. Thực hiện các QPPL bắt buộc.
  • C. Thực hiện các QPPL cấm đoán. 
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA