ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tuân thủ pháp luật là:

  • A. Thực hiện các QPPL cho phép. 
  • B. Thực hiện các QPPL bắt buộc.
  • C. Thực hiện các QPPL cấm đoán. 
  • D. Cả B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1