• Câu hỏi:

  Có mấy hình thức thực hiện pháp luật:

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC