• Câu hỏi:

  Điều 32 Luật lao động quy định: thời gian thử việc là:  

  • A. Không được quá 90 ngày đối với lao đông chuyên môn kĩ thuật cao 
  • B. Không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kĩ thuật cao
  • C. Không được quá 60 ngày đối với lao động khác 
  • D. Không được quá 40 ngày đối với lao động khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC