ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính........... do................ ban hành và bão đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thếng trị để điều chỉnh các

  • A. Bắt buộc chung - nhà nước - quan hệ pháp luật
  • B. Bắt buộc - nhà nước - quan hệ xã hội
  • C. Bắt buộc chung - quốc hội - quan hệ xã hội
  • D. Bắt buộc chung - nhà nước — quan hệ xã hội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1