ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là........

  • A. 4 - chủ nô - phong kiến - tư hữu - XHCN
  • B. 4 - chủ nô - phong kiến - tư sản - XHCN
  • C. 4- chủ nô - chiếm hữu nô lệ - tư bản - XHCN
  • D. 4 - địa chủ - nông nô, phong kiến - tư bản - XHCN
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1