ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng đối nội của nhà nước là:

  • A. Chức năng củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước
  • B. Chức năng bảo vệ tổ quốc, độc lập dân tộc
  • C. Chức năng bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1