• Câu hỏi:

  Độ tuổi tối thiểu chị trách nhiệm hình sự là từ đủ:

  • A. 16 tuổi
  • B. 17 tuổi
  • C. 18 tuổi 
  • D. 14 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC