ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Trên một tờ báo có viết “Đến tháng 6 năm 2006, Chính phủ còn “nợ” của dân 200 văn bản pháp luật”, điều này có nghĩa là: 

  • A. Chính phủ còn ban hành thiếu 200 đạo luật
  • B. Chính phủ còn ban hành thiếu 200 văn bản hướng dẫn (văn bản pháp quy) 
  • C. Quốc hội còn ban hành thiếu 200 đạo luật 
  • D. Tất cả các câu trên đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1