Hỏi đáp Hóa Học

 • Bài tập este nâng cao

  bởi AK Lee ngày 24/06/2018

  cho 0,1 mol hỗn hợp 2 este không no đơn chức, mạch hở, có một liên kết đôi C=C, tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn và một ancol duy nhất. Mặt khác đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 este trên cần dùng 21,504 lít oxi (đktc). m có thể nhận giá trị nào trong số các giá trị sau?

  A. 13,68

  B. 14,32

  C. 12,34

  D. 12,24

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyên tử

  bởi An Trần ngày 24/06/2018

  tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 48 hạt.biết số hạt mang điện tích gấp đôi số hạt không mang điện tích. Tính số p,n.e

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho m gam Al vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,15M, sau một thời gian thu được 4,96 gam kết tủa và dung dịch X. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 2,24 gam bột sắt vào dung dịch X, các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,28 gam kết tủa. Giá trị của m là

  A. 2,70.              B. 4,32.                  C. 1,99.                      D. 5,28.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình làm với

  bởi Nguyễn Nghĩa ngày 21/06/2018

  Tính khối lượng của 0,3 mol nguyên tố magie, biết magie có 3 đồng vị: 78,99% 1224Mg; 10% 1225Mg; 11,01% 1226Mg

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tách 2 chất MgO và FeO ra khỏi hh ( giữ nguyên lượng).

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giup minh voi

  bởi van dai ngày 21/06/2018

  nước vôi trong có thể làm giảm tính axit của nước,vậy thì nước vôi trong có thể làm giảm tính axit của dung dịch hcl hay không?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình làm với

  bởi Nguyễn Nghĩa ngày 21/06/2018

  Tính khối lượng của 0,3 mol nguyên tố magie, biết magie có 3 đồng vị: 78,99% 1224Mg; 10% 1225Mg; 11,01% 1226Mg

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình làm với

  bởi Nguyễn Nghĩa ngày 21/06/2018

  Tính khối lượng của 0,3 mol nguyên tố magie, biết magie có 3 đồng vị: 78,99% 1224Mg; 10% 1225Mg; 11,01% 1226Mg

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sự điện ly

  bởi Phan Nguyễn An Nhiên ngày 20/06/2018

  Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sự điện ly

  bởi Phan Nguyễn An Nhiên ngày 20/06/2018

  Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập este

  bởi Giang Hoàng Huy ngày 16/06/2018

  https://photos.google.com/photo/AF1QipOludVrC6GVcsBDPi2t87Lcm6we0j_6KTN9u7wO

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập este

  bởi Giang Hoàng Huy ngày 15/06/2018

  thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol A và acid B thu được este X có tổng số liên kết xichma không quá 15 liên kết. Đốt cháy hoàn toàn este X nhận thấy :nO2 +nH2O =2nCO2 . Cho X đi qua LiAlH4 th8u được hỗn hợp 2 ancol đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên bằng lượng oxy vừa đủ thu được hỗn hợp sản phẩm Y gồm khí và hơi. Tỷ khối của Y so với X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy