• Câu hỏi:

  Thời điểm mở thừa kế là thời điểm:

  • A. Lập di chúc
  • B. Hoàn tất việc chôn cất người chết
  • C.  Di chúc được chứng thực
  • D. Người để lại di sản thừa kế chết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC