• Câu hỏi:

  Xét về độ tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự là người:

  • A. Dưới 6 tuổi
  • B. Dưới 14 tuổi 
  • C. Dưới 16 tuổi
  • D. Dưới 18 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC