YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hội đồng nhân dân các cấp được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây:

  • A. Nghị quyết
  • B. Chỉ thị
  • C. Quyết định
  • D. Nghị định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA