ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử, có quyền:

  • A. Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng.
  • B. Tham gia bàn luận với thẩm phán về phương hướng xét xử.
  • C. Nghị án.
  • D. Cả a, b, c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1