• Câu hỏi:

  Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội thuộc:

  • A. Cơ sở hạ tầng 
  • B. Kiến trúc thượng tầng 
  • C. Quan hệ sản xuất 
  • D. Lực lượng sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC