• Câu hỏi:

  Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự:

  • A. Phân quyền
  • B. Phân công, phân nhiệm
  • C. Phân công lao động
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC