YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là: 

  • A.  Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
  • B. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân 
  • C. Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp 
  • D. Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA