ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về quyền định đoạt (quy định trong Luật dân sự) thì khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Người là chủ sở hữu thì có quyền định đoạt tài sản của mình 
  • B. Người không phải là chủ sở hữu thì không có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu 
  • C. Người là chủ sở hữu được ủy quyền cho người khác định đoạt tài sản của mình 
  • D. Chủ sở hữu giao cho người thân định đoạt tài sản thay mình
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1