ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

  • A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
  • B. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
  • C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp. 
  • D. Cả a,b,c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1