• Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL là nguồn của pháp luật Việt Nam.
  • B. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tập quán pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam.
  • C. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tiền lệ pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam. 
  • D. Cả A, B và C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sai hết vì nguồn của pháp luật Viet Nam từ đường lối chính sách của Đảng, từ các thông ước quốc tế mà VN có ký kết,...

 

 

CÂU HỎI KHÁC