ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thi hành pháp luật là:

  • A. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm.
  • B. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực. 
  • C.  Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép.
  • D. A và B đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. chủ thể PL hành động tích cực, chủ động của mình thực hiện những điều mà PL yêu cầu. Loại quy phạm bắt buộc và chủ thể phải thực hiện hành vi hành động, hợp pháp

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1