ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều 54 Hiến pháp nhà nước ta quy định công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào cơ quan nào sau đây? 

  • A. Chính phủ
  • B. Quốc Hội và Hội đồng nhân dân
  • C. Ủy ban nhân dân các cấp
  • D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1