ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận …... giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

  • A. Bằng văn bản
  • B. Bằng miệng
  • C. Cả a và b đều đúng
  • D. Cả a và b đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1