• Câu hỏi:

  Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, đó là: 

  • A. Hình thức chính thể
  • B. Hình thức cấu trúc nhà nước
  • C. Chế độ chính trị
  • D. Hình thức nhà nước 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC