• Câu hỏi:

  Quyền công tố trước tòa là:

  • A. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật.
  • B. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.
  • C. Quyền xác định tội phạm.
  • D. Cả a, b, c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC