YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hội đồng nhân dân được tổ chức ở các cấp:

  • A. 2 cấp (tỉnh, huyện) 
  • B. 4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã)
  • C. 2 cấp (trung ương, tỉnh)
  • D. 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA