YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền sử dụng tài sản hợp pháp được thực hiện bởi:

  • A. Chủ sở hữu vật
  • B. Người thuê tài sản
  • C. Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình
  • D. Tất cả đều đúng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA