• Câu hỏi:

  Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:

  • A. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
  • B. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
  • C. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
  • D. Cả a,b,c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC