ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Pháp luật có quan hệ với pháp chế như thế nào?

  • A. Pháp luật và pháp chế là một
  • B. Pháp luật là tiền đề của pháp chế còn pháp chế là phương tiện để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện
  • C. Pháp luật và pháp chế không có quan hệ với nhau
  • D. Pháp chế chỉ phụ thuộc vào ý chí pháp luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1