ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A. Cơ quan của TCXH có quyền thực hiện hình thức ADPL.
  • B. Cơ quan của TCXH không có quyền thực hiện hình thức ADPL.
  • C. Cơ quan của TCXH chỉ có quyền thực hiện hình thức ADPL khi được nhà nước trao quyền. 
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. TCXH khi được nhà nước trao quyền → Cơ quan nhà nước?

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1