YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của Hiến pháp 1992, người có quyền công bố Hiến pháp và luật là:

  • A. Chủ tịch Quốc hội 
  • B. Chủ tịch nước 
  • C. Tổng bí thư 
  • D. Thủ tướng chính phủ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Chủ tịch nước công bố hiến pháp và luật.

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA