ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây là cơ quan quản lý nhà nước:

  • A. Văn phòng Trung ương Đảng
  • B. Văn phòng Chính phủ
  • C. Văn phòng Quốc hội
  • D. Văn phòng Chủ tịch nước
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1