• Câu hỏi:

  Bảo hiểm tự nguyện có mấy chế độ?

  • A. Ba
  • B. Bốn
  • C. Hai 
  • D. Sáu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC