YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân là hình thức chính thể của quốc gia: 

  • A. Việt Nam
  • B. Pháp
  • C. Đức
  • D. Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA