• Câu hỏi:

  Điều 57 Hiến pháp Việt Nam 1992 quy định: “Công dân Việt Nam có quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật”, nghĩa là:

  • A. Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • B. Mọi công dân Việt Nam được quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, trừ cán bộ, công chức. 
  • C. Mọi công dân Việt Nam được quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, trừ đảng viên. 
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC