ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật:

  • A. 2 kiểu pháp luật
  • B. 3 kiểu pháp luật
  • C. 4 kiểu pháp luật
  • D. 5 kiểu pháp luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1