• Câu hỏi:

  Sự kiện một người được sinh ra là:

  • A. Hành vi pháp lý
  • B. Sự kiện thông thường
  • C. Sự biến pháp lý
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC