YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:

  • A. Ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
  • B. Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành
  • C. Ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
  • D. Tất cả đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA