YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Pháp luật thể hiện ý chí của:

  • A. Nhà nước
  • B. Giai cấp thống trị
  • C. Tầng lớp trí thức
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA