YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là:

  • A. Phương pháp quyền uy và phương pháp thỏa thuận bình đẳng
  • B. Phương pháp mệnh lệnh đơn phương và phương pháp thỏa thuận bình đẳng
  • C. Phương pháp quyền uy, thể hiện quyền lực nhà nước
  • D. Phương pháp thỏa thuận bình đẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA