ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức Nhà nước Việt Nam dước góc độ chính thể:

  • A. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản
  • B. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
  • C. Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính
  • D. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1