• Câu hỏi:

  Tiền lương là một chế định của ngành luật:

  • A. Dân sự
  • B. Hành chính
  • C. Bảo hiểm xã hội 
  • D. Lao động 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC