AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người lập di chúc có quyền:

  • A. Chỉ định người thừa kế
  • B. Phân định di sản thừa kế cho người thừa kế
  • C.  Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>