ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quản lý Nhà nước địa phương là:

  • A. Ủy ban nhân dân các cấp
  • B.  Hội đồng nhân dân các cấp
  • C. Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương
  • D. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1