YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luật lao động điều chỉnh mối quan hệ giữa: 

  • A. Người sử dụng lao động với cơ quan nhà nước
  • B. Người làm công ăn lương với người sử dụng lao động 
  • C. Người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn 
  • D. Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA