ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự có đặc điểm:

  • A. Bảo đảm sự bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể 
  • B. Bảo đảm quyền tự định đoạt của các chủ thể
  • C. Truy cứu trách nhiệm tài sản của những người có hành vi gây thiệt hại cho người khác nếu có đủ điều kiện quy định về việc bồi thường thiệt hại. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1