ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Pháp luật có thuộc tính cơ bản là: 

  • A. Tính cưỡng chế
  • B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức 
  • C. Tính quy phạm và phổ biến 
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1