YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoạt động áp dụng tương tự pháp luật (hay tương tự luật) là:

  • A. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó. 
  • B. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó nhưng có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
  • C. Khi có cả QPPL áp dụng cho trường hợp đó và có cả QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
  • D. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó và không có cả QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Khi không có QPPL cho trường hợp đó nhưng có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA