ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A. Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi thực hiện pháp luật.
  • B. Hành vi vi phạm pháp luật không phải là hành vi thực hiện pháp luật.
  • C. Hành vi vi phạm pháp luật cũng có thể là hành vi thực hiện pháp luật cũng có thể không phải là hành vi thực hiện pháp luật. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. VPPL là Hành vi nguy hại cho xã hội, trái pháp luật, có lỗi. Do đó chỉ có B là phù hợp nhất.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1